ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Στόχος της Cosmectory, είναι να εξελιχθούμε σταδιακά μέσα στην επόμενη 10ετια στην μεγαλύτερη εταιρία Παραγωγής και Συσκευασίας Καλλυντικών για τρίτους στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, κατοχυρώνοντας έτσι την Βιωσιμότητα μας, πάντα με ειλικρινή σεβασμό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θεμελιώδεις αρχές μας για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

 • η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται και ξεπερνούν πολλές φορές τις προσδοκίες-απαιτήσεις των πελατών μας
 • η πλήρης συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • η δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους, καθώς και για όλους όσους επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της Εταιρίας μας

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για τα παραπάνω, μέσω ενός συνόλου ενεργειών και διαδικασιών που περιέχονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας μας, που βασίζεται στα πρότυπα ELOT EN ISO 9001:2015 και EN ISO 22716, αλλά και μέσω της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας μας που κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πιο συγκεκριμένα Δεσμευόμαστε:

 • για την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, των παραγόμενων προϊόντων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μέσω ενός ενεργού και δυναμικού συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από όλους τους υπαλλήλους της εταιρίας ανεξαιρέτως,  αναθεωρείται και αξιολογείται διαρκώς.
 • για τη διαρκή προσπάθεια διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και την διασφάλιση της απόλυτης εχεμύθειας όλων των ευαίσθητων και σημαντικών πληροφοριών που διαχειριζόμαστε
 • για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια στους συμφωνημένους χρόνους παράδοσης και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που μας ορίζουν οι πελάτες μας
 • για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και διαφάνειας, εντός και εκτός της εταιρίας μας, μέσω της επαρκούς επικοινωνίας αλλά και της πλήρους ενημέρωσης των πελατών μας για οτιδήποτε τους αφορά
 • για τη συνεχή ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στην νομοθεσία και άμεση συμμόρφωση με αυτή
 • για τον σεβασμό των λογικών επιθυμιών και απαιτήσεων του προσωπικού μας και την πλήρη ικανοποίηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους, καθώς και την συνεχή εκπαίδευση τους και την βελτίωση των ικανοτήτων τους με έμφαση στην διαρκή βελτίωση και την καινοτομία
 • για την πρόληψη της ρύπανσης μέσω της διαρκούς μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την δραστηριότητα μας
 • για την συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού με σύγχρονα μηχανήματα, βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας αλλά και την καταγραφή και κατοχύρωση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και εισαγωγή νέας
 • για την προστασία των εργαζομένων και την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας στον εργασιακό χώρο με σκοπό την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • για την διασφάλιση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας μας προς τρίτους με βάση τους συμφωνηθέντες όρους και τις μεταξύ μας συμβάσεις
 • για την παροχή των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση όλων την παραπάνω δεσμεύσεων

Κάθε εργαζόμενος της Cosmectory είναι υπεύθυνος στον τομέα των εργασιακών του υπευθυνοτήτων, για την τήρηση της Πολιτικής αυτής, την τήρηση του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας καθώς και την συνεχή του βελτίωση.